{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"94","modulename":"contents","cat_id":"78","title":"Ayd\u0131n \u015eansl\u0131 Bir \u0130l","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/tr\/basinda-sultan-sera\/aydin-sansli-bir-il","seoTitle":"aydin-sansli-bir-il","content":"

\r\n\tBAKAN MEHMET \u015e\u0130M\u015eEK, "AYDIN JEOTERMAL ZENG\u0130N\u0130. B\u0130RÇOK ÜRÜNÜN ÜRET\u0130M\u0130NDE DE \u0130LK SIRDA YER ALIYOR. BU KENTTE H\u0130DROELEKTR\u0130K SANTRALLAR \u0130N\u015eA ETT\u0130K. SULAMA KONUSUNDA BÜYÜK YOL KAT ED\u0130YORUZ. TUR\u0130ZM AYRI B\u0130R POTANS\u0130YEL" DED\u0130<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Gaziantep merkezli MB Holding'in 2006'da Ayd\u0131n'da 15.5 milyon dolara kurdu\u011fu Türkiye'nin s\u0131cak su ile elektrik üreten ilk santral\u0131nda incelemelerde bulundu, 10 bin dönüm üzerine kurulacak Sultan Sera'n\u0131n temelini att\u0131. Ayd\u0131n'\u0131n, kaynaklar aç\u0131s\u0131ndan \u015fansl\u0131 bir il oldu\u011funu belirten Bakan \u015eim\u015fek, enerji konusundaki s\u0131k\u0131nt\u0131lara dikkat çekti, "Enerjide kendimize yeter olsak cari aç\u0131k diye bir \u015fey olmaz" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding'in Sultanhisar ilçesi Salavatl\u0131 beldesi Yavuzköy'de bulunan Dora-1, Dora-2 enerji tesisleri ziyareti ve holdinge ait Sultan Sera alan\u0131n\u0131n temel atma törenine, Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek'in e\u015fi Esra \u015eim\u015fek ile AK Parti Ayd\u0131n milletvekilleri Mehmet Erdem ile Atilla Koç, Ayd\u0131n Valisi Hüseyin Avni Co\u015f, \u0130zmir Valisi Cahit K\u0131raç, Gaziantep Valisi Süleyman Kamç\u0131, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat ve çok say\u0131da partili de kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tDAVULCUYA BAH\u015e\u0130\u015e YOK<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 \u015eim\u015fek'i kar\u015f\u0131layan davulcu Türkiye'nin kasas\u0131n\u0131n emanet edildi\u011fi Bakan'dan bah\u015fi\u015f alabilmek için önünde uzun süre davul çald\u0131. Bakandan bah\u015fi\u015f ç\u0131kmad\u0131. AK Parti Ayd\u0131n Milletvekili Atilla Koç, davulcuyu yan\u0131na ça\u011f\u0131r\u0131p bah\u015fi\u015f verince protokolün önü aç\u0131ld\u0131. Bakan \u015eim\u015fek, "Dünyada 7'nci en büyük jeotermal kaynaklar Türkiye'de. Avrupa'da ise ilk s\u0131ralarda yer al\u0131yoruz. Fakat Türkiye, enerjide ciddi \u015fekilde d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131 bir ülke. Oysa alt\u0131m\u0131zda 230 derece s\u0131cakl\u0131\u011fa kadar ula\u015fan çok ciddi bir kaynak var. Türkiye y\u0131ll\u0131k 40-50 milyar dolarl\u0131k do\u011falgaz, petrol ve türevlerini ithal ediyor. Enerjide kendimize yetsek, Türkiye'de cari aç\u0131k diye bir sorun olmaz. Bizim hükümetlerimiz döneminde memleketin rüzgar\u0131n\u0131, suyunu, güne\u015fini ve yer alt\u0131 suyunu enerjiye dönü\u015ftürme konusunda çok büyük mesafeler kat ettik" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tCumhuriyet tarihinde yap\u0131lan\u0131n iki kat\u0131 kadar hidroelektrik santral\u0131 in\u015fa edildi\u011fini belirten \u015eim\u015fek, "\u0130n\u015faat halinde olan hidroelektrik santrallar\u0131 önümüzdeki birkaç y\u0131l içerisinde devreye geçecek. Rüzgar enerjisinde Türkiye Avrupa'da 34'ncü s\u0131radayken, bugün ilk 10'a do\u011fru h\u0131zla ilerliyor" diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBakan \u015eim\u015fek reel enerji konusunda çok önemli ad\u0131mlar att\u0131klar\u0131n\u0131, önümüzdeki 5 ile 10 y\u0131l içinde bir ya da iki nükleer enerji santral\u0131 kuracaklar\u0131n\u0131 söyledi. Jeotermal kaynaklar\u0131n sadece enerji üretiminde de\u011fil teknolojik serac\u0131l\u0131kta da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u015eim\u015fek, "Ayd\u0131n bu konuda gerçekten çok \u015fansl\u0131. Çünkü jeotermal zengini. Birçok ürünün üretiminde de ilk s\u0131rda yer al\u0131yor. Bu kentte hidroelektrik santraller in\u015fa ettik. Sulama konusunda büyük yol kat ediyoruz. Turizm ayr\u0131 bir potansiyel. Türkiye turist say\u0131s\u0131nda dünyada yedinci s\u0131rada, gelirde ise dokuzuncu. AK parti iktidara geldi\u011fi zaman ülkemiz sadece 13 milyon turist çekiyordu. Bugün ise 30 milyona dayanm\u0131\u015f durumda" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\t"ORTADO\u011eU KR\u0130Z\u0130N\u0130 RAHAT ATLATIRIZ"<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Ortado\u011fu'daki krizin Türkiye'ye yans\u0131mas\u0131 ile ilgili soruyu \u015föyle yan\u0131tlad\u0131: "Petrol fiyatlar\u0131n\u0131n yükselmesi tabii ki Türkiye'nin d\u0131\u015f dengesi, enflasyon, büyümesi aç\u0131s\u0131ndan olumsuz bir geli\u015fme. Biz büyük oranda enerjisini ithal eden bir ülkeyiz. Bu durumlar Türkiye'ye olumsuz yans\u0131yacak. Bu bölgenin istikrar\u0131, demokratikle\u015fmesi, refah seviyesinin yükselmesi Türkiye'nin lehinedir. Bu ülkelerle çok yo\u011fun ticari ili\u015fkilerimiz var. Yans\u0131malar\u0131 olabilir. Ama Türkiye'nin temelleri sa\u011flam. Nas\u0131l son 60 y\u0131l\u0131n en büyük küresel krizini hiç bir kal\u0131c\u0131 tahribat olmadan atlatm\u0131\u015fsak ve Avrupa'n\u0131n en güçlü ekonomilerinden birine sahipsek, Ortado\u011fu'daki \u015foku da inanyorum ki çok rahat atlataca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBakan \u015eim\u015fek konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Osman Yozgatl\u0131 Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi iki aileyi ziyaret ederek, sorunlar\u0131n\u0131 dinledi, ard\u0131ndan çocuklara çikolata da\u011f\u0131tt\u0131. \u015eim\u015fek, Ayd\u0131n program\u0131 kapsam\u0131nda AK Parti Te\u015fkilat\u0131'nda bas\u0131na kapal\u0131 olarak partililerle görü\u015ftü.<\/p>\r\n

\r\n\tT\u0130RE'Y\u0130 DE Z\u0130YARET ETT\u0130<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek Ayd\u0131n'dan sonra program d\u0131\u015f\u0131 Tire'nin Gökçen beldesine geldi, AK Parti belde te\u015fkilat\u0131n\u0131 ziyaretinden sonra Acemo\u011flu G\u0131da Limited \u015eirketi'ni ziyaret etti. Acemo\u011flu Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Fahrettin Kozlu taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanan \u015eim\u015fek, tesis hakk\u0131nda bilgiler ald\u0131. Kozlu, salça alan\u0131nda Tat'tan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kurulu\u015fu olduklar\u0131n\u0131 söyledi. Bakan \u015eim\u015fek, Gaziantepli olan Kozlu'yu, Tire'de böyle bir yat\u0131r\u0131m gerçekle\u015ftirdi\u011fi için kutlad\u0131. Keskino\u011flu \u015eirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Keskin Keskino\u011flu, organik tavuk gübresindeki KDV oran\u0131n\u0131n yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesini istedi. Bölge sütçüleri de yemde yüzde 8 olan KDV oran\u0131n\u0131n yüzde 1'e çekilmesini talep etti. Bakan, konuyu Ankara'da gündeme ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Bakan'a Tire gezisinde Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdo\u011fan, Mehmet Sar\u0131, Özlem Müftüo\u011flu ile Gaziantep Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015eahin Güzelbey ile \u0130zmir Valisi Cahit K\u0131raç da e\u015flik etti.<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n","keywords":"Ayd\u0131n \u015eansl\u0131 Bir \u0130l","description":"Ayd\u0131n \u015eansl\u0131 Bir \u0130l","langsTitle":{"tr":"Ayd\u0131n \u015eansl\u0131 Bir \u0130l","en":"Ayd\u0131n Is A Lucky City"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tBAKAN MEHMET \u015e\u0130M\u015eEK, "AYDIN JEOTERMAL ZENG\u0130N\u0130. B\u0130RÇOK ÜRÜNÜN ÜRET\u0130M\u0130NDE DE \u0130LK SIRDA YER ALIYOR. BU KENTTE H\u0130DROELEKTR\u0130K SANTRALLAR \u0130N\u015eA ETT\u0130K. SULAMA KONUSUNDA BÜYÜK YOL KAT ED\u0130YORUZ. TUR\u0130ZM AYRI B\u0130R POTANS\u0130YEL" DED\u0130<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Gaziantep merkezli MB Holding'in 2006'da Ayd\u0131n'da 15.5 milyon dolara kurdu\u011fu Türkiye'nin s\u0131cak su ile elektrik üreten ilk santral\u0131nda incelemelerde bulundu, 10 bin dönüm üzerine kurulacak Sultan Sera'n\u0131n temelini att\u0131. Ayd\u0131n'\u0131n, kaynaklar aç\u0131s\u0131ndan \u015fansl\u0131 bir il oldu\u011funu belirten Bakan \u015eim\u015fek, enerji konusundaki s\u0131k\u0131nt\u0131lara dikkat çekti, "Enerjide kendimize yeter olsak cari aç\u0131k diye bir \u015fey olmaz" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding'in Sultanhisar ilçesi Salavatl\u0131 beldesi Yavuzköy'de bulunan Dora-1, Dora-2 enerji tesisleri ziyareti ve holdinge ait Sultan Sera alan\u0131n\u0131n temel atma törenine, Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek'in e\u015fi Esra \u015eim\u015fek ile AK Parti Ayd\u0131n milletvekilleri Mehmet Erdem ile Atilla Koç, Ayd\u0131n Valisi Hüseyin Avni Co\u015f, \u0130zmir Valisi Cahit K\u0131raç, Gaziantep Valisi Süleyman Kamç\u0131, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat ve çok say\u0131da partili de kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tDAVULCUYA BAH\u015e\u0130\u015e YOK<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 \u015eim\u015fek'i kar\u015f\u0131layan davulcu Türkiye'nin kasas\u0131n\u0131n emanet edildi\u011fi Bakan'dan bah\u015fi\u015f alabilmek için önünde uzun süre davul çald\u0131. Bakandan bah\u015fi\u015f ç\u0131kmad\u0131. AK Parti Ayd\u0131n Milletvekili Atilla Koç, davulcuyu yan\u0131na ça\u011f\u0131r\u0131p bah\u015fi\u015f verince protokolün önü aç\u0131ld\u0131. Bakan \u015eim\u015fek, "Dünyada 7'nci en büyük jeotermal kaynaklar Türkiye'de. Avrupa'da ise ilk s\u0131ralarda yer al\u0131yoruz. Fakat Türkiye, enerjide ciddi \u015fekilde d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131 bir ülke. Oysa alt\u0131m\u0131zda 230 derece s\u0131cakl\u0131\u011fa kadar ula\u015fan çok ciddi bir kaynak var. Türkiye y\u0131ll\u0131k 40-50 milyar dolarl\u0131k do\u011falgaz, petrol ve türevlerini ithal ediyor. Enerjide kendimize yetsek, Türkiye'de cari aç\u0131k diye bir sorun olmaz. Bizim hükümetlerimiz döneminde memleketin rüzgar\u0131n\u0131, suyunu, güne\u015fini ve yer alt\u0131 suyunu enerjiye dönü\u015ftürme konusunda çok büyük mesafeler kat ettik" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tCumhuriyet tarihinde yap\u0131lan\u0131n iki kat\u0131 kadar hidroelektrik santral\u0131 in\u015fa edildi\u011fini belirten \u015eim\u015fek, "\u0130n\u015faat halinde olan hidroelektrik santrallar\u0131 önümüzdeki birkaç y\u0131l içerisinde devreye geçecek. Rüzgar enerjisinde Türkiye Avrupa'da 34'ncü s\u0131radayken, bugün ilk 10'a do\u011fru h\u0131zla ilerliyor" diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBakan \u015eim\u015fek reel enerji konusunda çok önemli ad\u0131mlar att\u0131klar\u0131n\u0131, önümüzdeki 5 ile 10 y\u0131l içinde bir ya da iki nükleer enerji santral\u0131 kuracaklar\u0131n\u0131 söyledi. Jeotermal kaynaklar\u0131n sadece enerji üretiminde de\u011fil teknolojik serac\u0131l\u0131kta da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u015eim\u015fek, "Ayd\u0131n bu konuda gerçekten çok \u015fansl\u0131. Çünkü jeotermal zengini. Birçok ürünün üretiminde de ilk s\u0131rda yer al\u0131yor. Bu kentte hidroelektrik santraller in\u015fa ettik. Sulama konusunda büyük yol kat ediyoruz. Turizm ayr\u0131 bir potansiyel. Türkiye turist say\u0131s\u0131nda dünyada yedinci s\u0131rada, gelirde ise dokuzuncu. AK parti iktidara geldi\u011fi zaman ülkemiz sadece 13 milyon turist çekiyordu. Bugün ise 30 milyona dayanm\u0131\u015f durumda" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\t"ORTADO\u011eU KR\u0130Z\u0130N\u0130 RAHAT ATLATIRIZ"<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Ortado\u011fu'daki krizin Türkiye'ye yans\u0131mas\u0131 ile ilgili soruyu \u015föyle yan\u0131tlad\u0131: "Petrol fiyatlar\u0131n\u0131n yükselmesi tabii ki Türkiye'nin d\u0131\u015f dengesi, enflasyon, büyümesi aç\u0131s\u0131ndan olumsuz bir geli\u015fme. Biz büyük oranda enerjisini ithal eden bir ülkeyiz. Bu durumlar Türkiye'ye olumsuz yans\u0131yacak. Bu bölgenin istikrar\u0131, demokratikle\u015fmesi, refah seviyesinin yükselmesi Türkiye'nin lehinedir. Bu ülkelerle çok yo\u011fun ticari ili\u015fkilerimiz var. Yans\u0131malar\u0131 olabilir. Ama Türkiye'nin temelleri sa\u011flam. Nas\u0131l son 60 y\u0131l\u0131n en büyük küresel krizini hiç bir kal\u0131c\u0131 tahribat olmadan atlatm\u0131\u015fsak ve Avrupa'n\u0131n en güçlü ekonomilerinden birine sahipsek, Ortado\u011fu'daki \u015foku da inanyorum ki çok rahat atlataca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBakan \u015eim\u015fek konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Osman Yozgatl\u0131 Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi iki aileyi ziyaret ederek, sorunlar\u0131n\u0131 dinledi, ard\u0131ndan çocuklara çikolata da\u011f\u0131tt\u0131. \u015eim\u015fek, Ayd\u0131n program\u0131 kapsam\u0131nda AK Parti Te\u015fkilat\u0131'nda bas\u0131na kapal\u0131 olarak partililerle görü\u015ftü.<\/p>\r\n

\r\n\tT\u0130RE'Y\u0130 DE Z\u0130YARET ETT\u0130<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek Ayd\u0131n'dan sonra program d\u0131\u015f\u0131 Tire'nin Gökçen beldesine geldi, AK Parti belde te\u015fkilat\u0131n\u0131 ziyaretinden sonra Acemo\u011flu G\u0131da Limited \u015eirketi'ni ziyaret etti. Acemo\u011flu Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Fahrettin Kozlu taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanan \u015eim\u015fek, tesis hakk\u0131nda bilgiler ald\u0131. Kozlu, salça alan\u0131nda Tat'tan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kurulu\u015fu olduklar\u0131n\u0131 söyledi. Bakan \u015eim\u015fek, Gaziantepli olan Kozlu'yu, Tire'de böyle bir yat\u0131r\u0131m gerçekle\u015ftirdi\u011fi için kutlad\u0131. Keskino\u011flu \u015eirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Keskin Keskino\u011flu, organik tavuk gübresindeki KDV oran\u0131n\u0131n yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesini istedi. Bölge sütçüleri de yemde yüzde 8 olan KDV oran\u0131n\u0131n yüzde 1'e çekilmesini talep etti. Bakan, konuyu Ankara'da gündeme ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Bakan'a Tire gezisinde Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdo\u011fan, Mehmet Sar\u0131, Özlem Müftüo\u011flu ile Gaziantep Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015eahin Güzelbey ile \u0130zmir Valisi Cahit K\u0131raç da e\u015flik etti.<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n","en":"

\r\n\tMINISTER MEHMET SIMSEK STATED; "AYDIN IS RICH IN TERMS OF GEOTHERMAL ENERRGY. IT IS ALSO FIRST PLACE IN THE CULTIVATION OF MANY PRODUCTS. WE BUILT HYDROELECTRICAL PLANTS IN THIS CITY. WE ARE MAKING GREAT PROGRESS IN IRRIGATION. TOURISM HAS A DIFFERENT KIND OF POTENTIAL."<\/p>\r\n

\r\n\tMinister of Finance, Mehmet Simsek, made observations at the first plant that produces electricity with hot water in Turkey, established in 2006 by Gaziantep-based MB Holding in Ayd\u0131n for 15.5 million dollars, he laid the foundation for Sultan Sera which will be established on 10 thousand km2.  Simsek, expressing that Ayd\u0131n has all the luck when it comes to resources, emphasized the problems about energy, "If we were self-sufficient in terms of energy, we would not face current deficit."<\/p>\r\n

\r\n\tThe visit to MB Holding's Dora-1, Dora-2 energy plants in the Salavatl\u0131 Town of Yavuzkoy in the Sultanhisar District and the groundbreaking ceremony of the holding's Sultan Sera were attended by Minister of Finance Mehmet Simsek's spouse Esra Simsek and Justice and Development (AK) Party representatives Mehmet Erdem and Atilla Koc, Governor of Ayd\u0131n Husey\u0131n Avni Cos, Governor of Izmir Cahit K\u0131rac, Governor of Gaziantep Suleyman Kamc\u0131, MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat as well as numerous party members.<\/p>\r\n

\r\n\tNO TIP FOR THE DRUMMER<\/p>\r\n

\r\n\tThe drummer that welcomed Minister Simsek beat the drum for a while in hopes to get a tip from the Minister who guards the safe of Turkey.  There was no tip from the Minister.  When AK Party Ayd\u0131n Representative Atilla Koc tipped the drummer, the way was cleared for the protocol. Minister Simsek stated; "The 7th biggest geothermal sources in the world are in Turkey.  We are placed near the top in Europe. But Turkey is extremely foreign-dependent in terms of energy.  However, we have a serious source beneath us that reaches up to 230 degrees.  Turkey imports natural gas, oil and derivatives worth 40-50 billion dollars every year. If we were self-sufficient in energy, Turkey would not face the current deficit problems. We have made great progress in turning the country's wind, water, sun and underground waters into energy in our government’s time."<\/p>\r\n

\r\n\tSimsek, claiming that double the number of hydro electrical plants established in the history of the Republic, have been built; "The hydro electrical plants in construction are going to go into operation in the next few years.  While Turkey was 34th in wind energy, today we are advancing toward the top 10."<\/p>\r\n

\r\n\tMinister Simsek explained that they took significant steps in real energy and they would establish on eor two nuclear plants in the next 5-10 years.  Adding that geothermal sources are not only utilized for energy production but also in technological greenhousing, Simsek stated; "Ayd\u0131n is really lucky in this aspect.  Because it is rich in terms of geothermal energy.  It is ranked as first in the production of numerous goods. We built hydro electrical plants in this city. We are making great progress in irrigation. Tourism has a different kind of potential. Turkey is ranked seventh in the world for number of visiting tourists, ninth for income.  When AK Party first came into the administration our country only welcomed 13 million tourists.  Today it has reached 30 million."<\/p>\r\n

\r\n\t"WE WILL PULL THROUGH THE MIDDLE EAST CRISIS EASILY"<\/p>\r\n

\r\n\tMinister of Finance, Mehmet Simsek, answering a question about the reverberations of the crisis in the Middle East in Turkey, expressed; “The increase in petroleum prices is of course a negative development in terms of Turkey's foreign stability, inflation and growth.  We are a country who imports its energy to a large extent. This will affect Turkey negatively. The consistency, democratization, and rising of the welfare level of this region is for Turkey's benefit.  We have intense trade relations with these countries.  There may be reverberations.  But Turkey stands on firm ground.  Just as we have gotten over the biggest global crisis of the last 60 years without permanent damage and we possess one of Europe's greatest economies, so will we get over the shock in the Middle East with ease."<\/p>\r\n

\r\n\tMinister Simsek visited two underprivileged families in the Osman Yozgatl\u0131 Neighbourhood, listened to their problems and gifted chocolate to their children.  As a part of his Ayd\u0131n program, Simsek met party members at the AK Party Organization in a meeting closed to the press.<\/p>\r\n

\r\n\tHE ALSO VISITED TIRE<\/p>\r\n

\r\n\tMinister of Finance, Mehmet Simsek paid a nonscheduled visit to the Gokcen town of Tire, after visiting the AK Party town organization he went on to Acemoglu G\u0131da Limited Company. Simsek, welcomed by Acemoglu Chairman of the Board Fahrettin Kozlu, obtained information on the facilities. Kozlu expressed that they are the runner-up establishment to Tat in tomato paste production.  Minister Simsek congratulated Gaziantep-based Kozlu for his investment in Tire.  Keskinoglu Conglomerate Member of the Board, Keskin Keskinoglu, expressed his request for the VAT percentage on organic chicken manure to be dropped from 18 to 1.  Region's dairy farmers expressed their requests for the 8 percent VAT on feed to be dropped down to 1 percent.  The Minister claimed that he would bring these concerns to the fore in Ankara. The minister was accompanied by Gaziantep Representatives Mehmet Erdogan, Mehmet Sar\u0131, Ozlem Muftuoglu as well as Gaziantep Metropolitan Municipality Mayor Sahin Guzelbey ile Governor of Izmir Cahit K\u0131rac.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"Ayd\u0131n \u015eansl\u0131 Bir \u0130l","en":"Ayd\u0131n Is A Lucky City"},"langsDescription":{"tr":"Ayd\u0131n \u015eansl\u0131 Bir \u0130l","en":"Ayd\u0131n Is A Lucky City"},"catTitle":"Bas\u0131nda Sultan Sera","cats":[{"id":"71","parent_id":"0","title":"Kurumsal","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/kurumsal-7\/654","seoTitle":"kurumsal-7"},{"id":"78","parent_id":"71","title":"Bas\u0131nda Sultan Sera","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/basinda-sultan-sera\/660","seoTitle":"basinda-sultan-sera"}],"catsSorted":[{"id":"78","parent_id":"71","title":"Bas\u0131nda Sultan Sera","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/basinda-sultan-sera\/660","seoTitle":"basinda-sultan-sera"},{"id":"71","parent_id":"0","title":"Kurumsal","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/kurumsal-7\/654","seoTitle":"kurumsal-7"}],"type":"6","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.sultansera.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 18:14:57","updated":"2017-09-21 14:17:20","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"609","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/thumb\/image528e0c7205870.jpg","normalImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/normal\/image528e0c7205870.jpg","bigImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/big\/image528e0c7205870.jpg","orgImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/original\/image528e0c7205870.jpg","smallImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/small\/image528e0c7205870.jpg","fileName":"image528e0c7205870.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"609","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/thumb\/image528e0c7205870.jpg","normalImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/normal\/image528e0c7205870.jpg","bigImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/big\/image528e0c7205870.jpg","orgImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/original\/image528e0c7205870.jpg","smallImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/small\/image528e0c7205870.jpg","fileName":"image528e0c7205870.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-sultan-sera\/kurumsal-7"}}