{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"1222","modulename":"contents","cat_id":"78","title":"SULTAN SERA SEZONUN REKORUNU KIRDI","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/tr\/basinda-sultan-sera\/sultan-sera-sezonun-rekorunu-kirdi-1","seoTitle":"sultan-sera-sezonun-rekorunu-kirdi-1","content":"

\r\n\tMB Holding bünyesinde bulunan ve Ayd\u0131n’da faaliyet gösteren Sultan Sera A.\u015e. teknoloji ve bilgi kapasitelerini birle\u015ftirerek 2015-2016 k\u0131\u015fl\u0131k sezonunun rekor üretim kapasitesine ula\u015ft\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tAyd\u0131n’da jeotermal \u0131s\u0131tmal\u0131 teknolojik cam seras\u0131 ile topraks\u0131z üretimde be\u015finci sezonu olan Sultan Sera, salk\u0131m domates yeti\u015ftiricili\u011finde 2015-2016 y\u0131l\u0131n\u0131n k\u0131\u015fl\u0131k sezonu rekoruna ula\u015ft\u0131.
\r\n\tTar\u0131ma elveri\u015fsiz arazileri, topraks\u0131z tar\u0131m metoduyla ekonomiye kazand\u0131ran ve ülkemizin do\u011fal kaynaklar\u0131n\u0131 en etkin \u015fekilde kullanmak konusunda örnek bir proje olarak gösterilen Sera’da üretimin %90’\u0131n\u0131 kad\u0131nlar yap\u0131yor.<\/p>\r\n

\r\n\tRefah seviyesinin yükseltilmesi ve kalk\u0131nman\u0131n sürdürülebilmesi bak\u0131m\u0131ndan üretimde kad\u0131n istihdam\u0131 öneminin alt\u0131n\u0131 çizen Sultan Sera Genel Müdürü Neslihan Budakl\u0131 \u015firketlerinin özellikle kad\u0131n istihdam\u0131n\u0131n üzerinde durdu\u011funu, civar köylere istihdam imkân\u0131 sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 ve ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131 kad\u0131nlar\u0131n taçland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.<\/p>\r\n

\r\n\tTeknik donan\u0131mlar\u0131n\u0131n, üniversitelerin e\u011fitim ve ö\u011fretimi için uygun bir ortam sa\u011flamas\u0131, Sultan Sera çal\u0131\u015fanlar\u0131 aç\u0131s\u0131ndan mesleki geli\u015fim amaçl\u0131 e\u011fitimlerin yan\u0131nda te\u015fvik edici bir çal\u0131\u015fma ortam sundu\u011funu ileten Budakl\u0131; “Adeta bir e\u011fitim merkezi haline getirdi\u011fimiz seram\u0131zda, kalifiye sera çal\u0131\u015fanlar\u0131 yeti\u015ftirmenin yan\u0131 s\u0131ra çevre halk\u0131na zaman zaman bilgilendirmeler yaparak serac\u0131l\u0131\u011f\u0131n önemini anlatmay\u0131 kendimize görev biliyoruz. Ba\u015far\u0131lar\u0131n timsali haline gelen Sultan Sera, çal\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n çok büyük k\u0131sm\u0131n\u0131n bayan olmas\u0131yla da eme\u011fe dayal\u0131 kad\u0131n gücünün bölgede simgesi haline gelmeyi ba\u015fard\u0131. Ba\u015far\u0131m\u0131z\u0131 bir üst noktaya ta\u015f\u0131yan eme\u011fi geçen tüm ekip arkada\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekkür ederiz ”dedi
\r\n\tBUDAKLI; “BA\u015eARIMIZIN TEMEL\u0130NDE TEKNOLOJ\u0130K ALTYAPIMIZ VE SON MODEL ÜRET\u0130M TEKN\u0130KLER\u0130M\u0130Z VAR”
\r\n\tBiyolojik mücadele tekni\u011fini kullanarak tar\u0131mda organik beslenmeyi hedeflediklerini ve bu kapsamda sezonu oldukça hareketli geçirdikleri söyleyen Neslihan Budakl\u0131; “\u0130\u015fletmemizde gerçekle\u015fen her türlü üretim, proses kalite sistemlerine göre sürdürülmekte ve belgelenmektedir. Bu y\u0131l yürütülen üretim disiplinimiz ve sat\u0131\u015f stratejimiz büyük bir ba\u015far\u0131 yakalamam\u0131z\u0131 sa\u011flad\u0131. Salk\u0131mda yakalanan kalite ve tonaj etkisi pazarlama gücümüzü art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 gibi sat\u0131\u015f rakamlar\u0131 anlam\u0131nda da geçmi\u015f y\u0131llara göre üstünlük yakalad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir y\u0131l oldu.  Gerçekle\u015ftirdi\u011fimiz sat\u0131\u015flar ve mü\u015fteri memnuniyetleri bizlere bir motivasyon kayna\u011f\u0131 ve ba\u015far\u0131 hikayesi olarak geri döndü” diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBudakl\u0131 sözlerine; “Bu ba\u015far\u0131n\u0131n temelinde; Sultan Sera’n\u0131n ileri düzeydeki teknolojik altyap\u0131s\u0131 ve son model üretim teknikleri yatmaktad\u0131r. Sadece bilgiye sahip olmak veya sadece ileri teknolojik bir seraya sahip olmak bunun için yeterli olmay\u0131p, bu iki parametrenin kusursuz bir \u015fekilde bir araya gelerek titiz bir \u015fekilde uygulanmas\u0131 gerekmektedir” diyerek sözlerini noktalad\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t“DO\u011eRU ÇE\u015e\u0130TLER DO\u011eRU UZMAN K\u0130\u015e\u0130LER\u0130N ELLER\u0130NE BIRAKILDI\u011eINDA YÜKSEK VER\u0130M VE KAL\u0130TE KAÇINILMAZ OLACAKTIR.”<\/p>\r\n

\r\n\tYeni nesil serac\u0131l\u0131ktan en üst düzeyde verim al\u0131nabilmesi için, iklimlendirme, gübreleme ve sulama tekniklerindeki en son metotlar\u0131n, iyi bir ekiple zaman\u0131nda ve do\u011fru olarak uygulanmas\u0131yla hedefine ula\u015f\u0131labilece\u011fini belirten Üretim Müdürü Ceyhun Cihan ise; “Geçmi\u015f y\u0131llarda pazarda ya\u015fanan s\u0131k\u0131nt\u0131lardan yola ç\u0131karak bu sene salk\u0131m domateste kalite ve raf ömrü üzerine yo\u011funla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir sezondu. De\u011fi\u015fik strateji ve destekleyici ürünlerle istenen kriterleri yakalad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda pazarlama, depolama, nakliye problemlerimizi de bertaraf etmi\u015f olduk. \u015eu an ki mevcut tonaj\u0131m\u0131z\u0131 25-27kg\/m2 olarak ölçmü\u015f olup, i\u015fçili\u011fimizi ise geçmi\u015f y\u0131llara göre  % 34 oran\u0131nda dü\u015fürdük. Çal\u0131\u015fanlar\u0131 belli bir sorumluluk bilinci ile görevlendirmenin ve operasyonlar\u0131n do\u011fru zamanlarda yap\u0131lmas\u0131 ve sistem dâhilinde uygulanmas\u0131n\u0131n verdi\u011fi güzel sonuçlar\u0131ndan kendimize bir ba\u015far\u0131 yaratt\u0131k. Bu sene özellikle iklimlendirme konusunda mevcut radyasyon ko\u015fullar\u0131na göre uygulad\u0131\u011f\u0131m\u0131z 12 periyotlu iklim stratejisi, bitki üzerinde en üst düzeyde fayda sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. \u015eartlar ne olursa olsun, do\u011fru çe\u015fitler, do\u011fru uzman ki\u015filerin ellerine b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda yüksek verim ve kalite kaç\u0131n\u0131lmaz olacakt\u0131r” dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tKalite ve verim art\u0131\u015f\u0131nda sektörde lider firma olduklar\u0131n\u0131 vurgulayan Üretim Müdürü Cihan, MB Holding çat\u0131s\u0131 alt\u0131nda ekip olarak adlar\u0131ndan s\u0131kça söz ettireceklerine inand\u0131klar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 çizerken Ba\u015far\u0131 en büyük mutluluktur ilkesinden ayr\u0131lmayacaklar\u0131n\u0131 belirterek sözlerine son verdi.<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n","keywords":"SULTAN SERA SEZONUN REKORUNU KIRDI","description":"SULTAN SERA SEZONUN REKORUNU KIRDI","langsTitle":{"tr":"SULTAN SERA SEZONUN REKORUNU KIRDI","en":"SULTAN SERA BROKE THE RECORD OF THE SEASON"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tMB Holding bünyesinde bulunan ve Ayd\u0131n’da faaliyet gösteren Sultan Sera A.\u015e. teknoloji ve bilgi kapasitelerini birle\u015ftirerek 2015-2016 k\u0131\u015fl\u0131k sezonunun rekor üretim kapasitesine ula\u015ft\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tAyd\u0131n’da jeotermal \u0131s\u0131tmal\u0131 teknolojik cam seras\u0131 ile topraks\u0131z üretimde be\u015finci sezonu olan Sultan Sera, salk\u0131m domates yeti\u015ftiricili\u011finde 2015-2016 y\u0131l\u0131n\u0131n k\u0131\u015fl\u0131k sezonu rekoruna ula\u015ft\u0131.
\r\n\tTar\u0131ma elveri\u015fsiz arazileri, topraks\u0131z tar\u0131m metoduyla ekonomiye kazand\u0131ran ve ülkemizin do\u011fal kaynaklar\u0131n\u0131 en etkin \u015fekilde kullanmak konusunda örnek bir proje olarak gösterilen Sera’da üretimin %90’\u0131n\u0131 kad\u0131nlar yap\u0131yor.<\/p>\r\n

\r\n\tRefah seviyesinin yükseltilmesi ve kalk\u0131nman\u0131n sürdürülebilmesi bak\u0131m\u0131ndan üretimde kad\u0131n istihdam\u0131 öneminin alt\u0131n\u0131 çizen Sultan Sera Genel Müdürü Neslihan Budakl\u0131 \u015firketlerinin özellikle kad\u0131n istihdam\u0131n\u0131n üzerinde durdu\u011funu, civar köylere istihdam imkân\u0131 sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 ve ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131 kad\u0131nlar\u0131n taçland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.<\/p>\r\n

\r\n\tTeknik donan\u0131mlar\u0131n\u0131n, üniversitelerin e\u011fitim ve ö\u011fretimi için uygun bir ortam sa\u011flamas\u0131, Sultan Sera çal\u0131\u015fanlar\u0131 aç\u0131s\u0131ndan mesleki geli\u015fim amaçl\u0131 e\u011fitimlerin yan\u0131nda te\u015fvik edici bir çal\u0131\u015fma ortam sundu\u011funu ileten Budakl\u0131; “Adeta bir e\u011fitim merkezi haline getirdi\u011fimiz seram\u0131zda, kalifiye sera çal\u0131\u015fanlar\u0131 yeti\u015ftirmenin yan\u0131 s\u0131ra çevre halk\u0131na zaman zaman bilgilendirmeler yaparak serac\u0131l\u0131\u011f\u0131n önemini anlatmay\u0131 kendimize görev biliyoruz. Ba\u015far\u0131lar\u0131n timsali haline gelen Sultan Sera, çal\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n çok büyük k\u0131sm\u0131n\u0131n bayan olmas\u0131yla da eme\u011fe dayal\u0131 kad\u0131n gücünün bölgede simgesi haline gelmeyi ba\u015fard\u0131. Ba\u015far\u0131m\u0131z\u0131 bir üst noktaya ta\u015f\u0131yan eme\u011fi geçen tüm ekip arkada\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekkür ederiz ”dedi
\r\n\tBUDAKLI; “BA\u015eARIMIZIN TEMEL\u0130NDE TEKNOLOJ\u0130K ALTYAPIMIZ VE SON MODEL ÜRET\u0130M TEKN\u0130KLER\u0130M\u0130Z VAR”
\r\n\tBiyolojik mücadele tekni\u011fini kullanarak tar\u0131mda organik beslenmeyi hedeflediklerini ve bu kapsamda sezonu oldukça hareketli geçirdikleri söyleyen Neslihan Budakl\u0131; “\u0130\u015fletmemizde gerçekle\u015fen her türlü üretim, proses kalite sistemlerine göre sürdürülmekte ve belgelenmektedir. Bu y\u0131l yürütülen üretim disiplinimiz ve sat\u0131\u015f stratejimiz büyük bir ba\u015far\u0131 yakalamam\u0131z\u0131 sa\u011flad\u0131. Salk\u0131mda yakalanan kalite ve tonaj etkisi pazarlama gücümüzü art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 gibi sat\u0131\u015f rakamlar\u0131 anlam\u0131nda da geçmi\u015f y\u0131llara göre üstünlük yakalad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir y\u0131l oldu.  Gerçekle\u015ftirdi\u011fimiz sat\u0131\u015flar ve mü\u015fteri memnuniyetleri bizlere bir motivasyon kayna\u011f\u0131 ve ba\u015far\u0131 hikayesi olarak geri döndü” diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBudakl\u0131 sözlerine; “Bu ba\u015far\u0131n\u0131n temelinde; Sultan Sera’n\u0131n ileri düzeydeki teknolojik altyap\u0131s\u0131 ve son model üretim teknikleri yatmaktad\u0131r. Sadece bilgiye sahip olmak veya sadece ileri teknolojik bir seraya sahip olmak bunun için yeterli olmay\u0131p, bu iki parametrenin kusursuz bir \u015fekilde bir araya gelerek titiz bir \u015fekilde uygulanmas\u0131 gerekmektedir” diyerek sözlerini noktalad\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t“DO\u011eRU ÇE\u015e\u0130TLER DO\u011eRU UZMAN K\u0130\u015e\u0130LER\u0130N ELLER\u0130NE BIRAKILDI\u011eINDA YÜKSEK VER\u0130M VE KAL\u0130TE KAÇINILMAZ OLACAKTIR.”<\/p>\r\n

\r\n\tYeni nesil serac\u0131l\u0131ktan en üst düzeyde verim al\u0131nabilmesi için, iklimlendirme, gübreleme ve sulama tekniklerindeki en son metotlar\u0131n, iyi bir ekiple zaman\u0131nda ve do\u011fru olarak uygulanmas\u0131yla hedefine ula\u015f\u0131labilece\u011fini belirten Üretim Müdürü Ceyhun Cihan ise; “Geçmi\u015f y\u0131llarda pazarda ya\u015fanan s\u0131k\u0131nt\u0131lardan yola ç\u0131karak bu sene salk\u0131m domateste kalite ve raf ömrü üzerine yo\u011funla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir sezondu. De\u011fi\u015fik strateji ve destekleyici ürünlerle istenen kriterleri yakalad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda pazarlama, depolama, nakliye problemlerimizi de bertaraf etmi\u015f olduk. \u015eu an ki mevcut tonaj\u0131m\u0131z\u0131 25-27kg\/m2 olarak ölçmü\u015f olup, i\u015fçili\u011fimizi ise geçmi\u015f y\u0131llara göre  % 34 oran\u0131nda dü\u015fürdük. Çal\u0131\u015fanlar\u0131 belli bir sorumluluk bilinci ile görevlendirmenin ve operasyonlar\u0131n do\u011fru zamanlarda yap\u0131lmas\u0131 ve sistem dâhilinde uygulanmas\u0131n\u0131n verdi\u011fi güzel sonuçlar\u0131ndan kendimize bir ba\u015far\u0131 yaratt\u0131k. Bu sene özellikle iklimlendirme konusunda mevcut radyasyon ko\u015fullar\u0131na göre uygulad\u0131\u011f\u0131m\u0131z 12 periyotlu iklim stratejisi, bitki üzerinde en üst düzeyde fayda sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. \u015eartlar ne olursa olsun, do\u011fru çe\u015fitler, do\u011fru uzman ki\u015filerin ellerine b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda yüksek verim ve kalite kaç\u0131n\u0131lmaz olacakt\u0131r” dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tKalite ve verim art\u0131\u015f\u0131nda sektörde lider firma olduklar\u0131n\u0131 vurgulayan Üretim Müdürü Cihan, MB Holding çat\u0131s\u0131 alt\u0131nda ekip olarak adlar\u0131ndan s\u0131kça söz ettireceklerine inand\u0131klar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 çizerken Ba\u015far\u0131 en büyük mutluluktur ilkesinden ayr\u0131lmayacaklar\u0131n\u0131 belirterek sözlerine son verdi.<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n","en":"

\r\n\tBeing within the body of MB Holding and operating in Ayd\u0131n, Sultan Sera A.\u015e. reached the record production capacity of the winter season of 2015 – 2016 by uniting its technology and information capacities.<\/p>\r\n

\r\n\tHaving its fifth season in the production of technological glass greenhouse with geothermal heating and the soilless production in Ayd\u0131n, Sultan Sera reached the record of the winter season of 2015 – 2016 in the truss tomato growing.
\r\n\tThe 90% of the production is done by women in Sera, which is shown as the exemplary project that gains infertile lands into the economy through soilless agriculture method and uses the natural resources of our country in the most effective way.<\/p>\r\n

\r\n\tUnderlining the importance of women employment in production in terms of increasing the welfare level and continuing the development, Sultan Sera’s General Director Neslihan Budakl\u0131 stated that their companies especially focus on the women employment, provide the opportunity of employment in the neighboring villages and that the successes are crowned by the women.<\/p>\r\n

\r\n\tStating the fact that technical equipment provides suitable environment for the education and teaching of the universities offers an encouraging work environment for the Sultan Sera employees in addition to their training for the purpose of occupational development, Budakl\u0131 said: “We assume our responsibility to explain the importance of greenhousing by educating qualified greenhouse workers and providing information for the local people in our greenhouse, which we transformed into an education center. Having become the representative of the successes, Sultan Sera also managed to become the symbol of labor based women power in the region by having the majority of its employees as women. We thank all our team members that put effort in carrying our success into a higher level”.
\r\n\tBUDAKLI: “OUR TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE AND LATEST MODEL PRODUCTION TECHNIQUES LIE BEHIND OUR SUCCESS”
\r\n\tStating that they target organic feeding in agriculture by using biological management method and within that scope they experienced a very active season, Neslihan Budakl\u0131 said: “Every type of production is run and certified in accordance with the process quality systems. Our production discipline and sales strategy that were conducted this year enabled us to achieve a great success. In addition to the quality and tonnage impact achieved in truss that increased our marketing power, it was a year that we gained superiority in terms of figures in comparison to the previous years. The sales we performed and the customer satisfaction we acquired provided us a source of motivation and came back to us as a success story”.<\/p>\r\n

\r\n\tBudakl\u0131 ended her words as follows: “Sultan Sera’s advanced technological infrastructure and state-of-the-art production techniques lie behind this success. Merely having the knowledge or a greenhouse with advanced technology is not sufficient for this, since the meticulous application of these two parameters together is needed”.<\/p>\r\n

\r\n\t“WHEN CORRECT VARIETIES ARE LEFT IN THE HANDS OF THE EXPERTS, HIGH EFFICIENCY AND QUALITY ARE INEVITABLE.”<\/p>\r\n

\r\n\tStating that in order to acquire the highest possible yield from the new generation greenhousing, the latest methods in air conditioning, fertilization and irrigation techniques must be applied together with the best team in a timely and accurate manner, Production Manager Ceyhun Cihan said: “Based on the problems encountered in the previous years, this was a season that we focused on truss tomatoes’ quality and shelf life. When we achieved the required criteria through different strategies and supportive products, we were able to eliminate our marketing, storing and shipping problems. Right now, we measured our present tonnage as 25 – 27 kg\/square meter and increased our labor by 34%. We created ourselves a success out of the result yielded by the assignment of the workers with a certain sense of responsibility, conducting the operations in a timely manner and applying them within the system. Especially this year, the climate strategy with 12-periods that we applied in accordance with the present radiation conditions in terms of air conditioning provided the highest level of benefit on the plant. Regardless of the conditions, when correct varieties are left in the hands of the experts, high efficiency and quality are inevitable”.<\/p>\r\n

\r\n\tEmphasizing that they are the leading company within the sector in terms of quality and yield increase, Production Manager Cihan ended his words by stating that they will not abandon their principle of “Success is the biggest happiness”.<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"SULTAN SERA SEZONUN REKORUNU KIRDI","en":"SULTAN SERA BROKE THE RECORD OF THE SEASON"},"langsDescription":{"tr":"SULTAN SERA SEZONUN REKORUNU KIRDI","en":"SULTAN SERA BROKE THE RECORD OF THE SEASON"},"catTitle":"Bas\u0131nda Sultan Sera","cats":[{"id":"71","parent_id":"0","title":"Kurumsal","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/kurumsal-7\/654","seoTitle":"kurumsal-7"},{"id":"78","parent_id":"71","title":"Bas\u0131nda Sultan Sera","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/basinda-sultan-sera\/660","seoTitle":"basinda-sultan-sera"}],"catsSorted":[{"id":"78","parent_id":"71","title":"Bas\u0131nda Sultan Sera","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/basinda-sultan-sera\/660","seoTitle":"basinda-sultan-sera"},{"id":"71","parent_id":"0","title":"Kurumsal","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/kurumsal-7\/654","seoTitle":"kurumsal-7"}],"type":"6","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.sultansera.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"0000-00-00 00:00:00","updated":"2017-09-21 14:17:20","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"1357","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/thumb\/image577511ff49c6b.jpg","normalImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/normal\/image577511ff49c6b.jpg","bigImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/big\/image577511ff49c6b.jpg","orgImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/original\/image577511ff49c6b.jpg","smallImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/small\/image577511ff49c6b.jpg","fileName":"image577511ff49c6b.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1357","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/thumb\/image577511ff49c6b.jpg","normalImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/normal\/image577511ff49c6b.jpg","bigImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/big\/image577511ff49c6b.jpg","orgImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/original\/image577511ff49c6b.jpg","smallImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/small\/image577511ff49c6b.jpg","fileName":"image577511ff49c6b.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":null,"website":null,"email":null,"phone":null,"fax":null,"coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-sultan-sera\/kurumsal-7"}}