{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"1221","modulename":"contents","cat_id":"78","title":"\u00dcRET\u0130M\u0130N DOSTU; B\u0130YOLOJ\u0130K M\u00dcCADELE","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/tr\/basinda-sultan-sera\/uretimin-dostu-biyolojik-mucadele","seoTitle":"uretimin-dostu-biyolojik-mucadele","content":"

\r\n\tTar\u0131msal üretimde kullan\u0131lan kimyasal ilaçlar, son y\u0131llardaki kanser oranlar\u0131n\u0131n ciddi art\u0131\u015f\u0131n\u0131n sebeplerinden biri olurken, kimyasal ilaçlamaya kar\u015f\u0131 biyolojik mücadeleyi seçen Sultan Sera Tesisi, üreticilere do\u011fal yöntemlerle üretimi öneriyor. Biyolojik ve Entegre mücadelede hangi a\u015famada olduklar\u0131n\u0131 dile getiren \u0130\u015fletme Müdürü Gaye Neslihan Budakl\u0131 konunun önemine de\u011findi.<\/p>\r\n

\r\n\tKimyasal ilaçlamada hem üreticilerin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ciddi \u015fekilde riske girdi\u011fini, hem de tüketicilerin kimyasal yöntemler kullan\u0131larak üretilen ürünleri tükettikleri zaman, fark\u0131nda olmadan sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 tehlikeye att\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Budakl\u0131; “Bilindi\u011fi gibi bitkiler ba\u015fta olmak üzere hayvanlar ve insanlara zarar veren organizmalara kar\u015f\u0131 kullan\u0131lan ilaçlar; insan ve hayvan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n tehdit edilmesi, g\u0131da maddelerindeki ilaç kal\u0131nt\u0131lar\u0131, do\u011fal dü\u015fmanlar\u0131n ve yaban hayat\u0131n öldürülmesi sonucu do\u011fal dengenin bozulmas\u0131, ana zararl\u0131 olmayan baz\u0131 potansiyel zararl\u0131lar\u0131n ana zararl\u0131 durumuna geçmesi, kültür bitkilerinde fitotoksiteye neden olmas\u0131, s\u0131k ve gereksiz ilaçlamalarla mücadele masraf\u0131n\u0131n artmas\u0131 ve hava–su-toprak kirlenmesi gibi birçok olumsuzluklar\u0131 ortaya ç\u0131karmaktad\u0131r. Bu olumsuzluklar\u0131 gidermek veya en aza indirmek için de kimyasal sava\u015f\u0131ma alternatif ça\u011fda\u015f, çevre dostu yöntemlere geçilmekte ve bu yöntemlerin en ba\u015f\u0131nda da biyolojik mücadele gelmektedir. ” dedi.
\r\n\tB\u0130YOLOJ\u0130K MÜCADELE DÜNYAYA YAYILIYOR
\r\n\tEntegre Mücadeleyle, Biyolojik Mücadelenin iç içe kavramlar oldu\u011funu söyleyen \u0130\u015fletme Müdürü; “Entegre mücadele, insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na ve do\u011faya zarar vermeden, zararl\u0131 popülasyonlar\u0131 ekonomik zarar e\u015fi\u011finin alt\u0131nda tutan ve tüm zararl\u0131 mücadele yöntemlerini kapsayan bir sistemdir. Biyolojik mücadele ise, entegre mücadelenin temelini olu\u015fturan, zararl\u0131 popülasyonlar\u0131n\u0131 minimum düzeyde tutmak amac\u0131yla, ajanlar olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z faydal\u0131 böceklerin ve akarlar\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131 içeren sistemdir. \u0130kisinin bir arada kullan\u0131lmas\u0131 en etkili yöntem olacakt\u0131r.2006 y\u0131l\u0131nda Avrupa’da ciddi bir \u015fok etkisi yaratan tar\u0131msal ürünlerdeki kal\u0131nt\u0131 problemi, biyolojik mücadeleye çok ciddi bir ivme kazand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Günümüzde g\u0131da güvenli\u011finin çok önemli hale gelmesi, her geçen gün biyolojik mücadele ile üretimin dünyan\u0131n her taraf\u0131na yay\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamaktad\u0131r. Örnek vermek gerekirse, \u015fu anda \u0130spanya’da üretilen biberlerin tamam\u0131 biyolojik mücadele ile üretilmektedir.” diye konu\u015ftu.
\r\n\tAVCI BÖCEKLER \u0130\u015e BA\u015eINDA
\r\n\tSultan Sera tesislerinin 2011 y\u0131l\u0131ndan beri be\u015f üretim sezonunda entegre ve biyolojik mücadeleyi sorunsuz bir \u015fekilde yürüterek üretim yapmay\u0131 ba\u015fard\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran ve her y\u0131l sezon ba\u015f\u0131nda Domates bitkisine zarar veren canl\u0131 ve organizmalara kar\u015f\u0131 dikim sonras\u0131 uygulanan nesidiocoris tenius  isimli böce\u011fin sera alan\u0131na  sal\u0131narak mücadelenin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 söyleyen Gaye Neslihan Budakl\u0131; “Bu böcek türü domates bitkisine zarar veren zararl\u0131lar\u0131n do\u011fal dü\u015fman\u0131 olup bu türlerin yumurtalar\u0131 ile beslenerek zararl\u0131y\u0131 bitki üzerinde yok etmektedir. Predatör olarak adland\u0131r\u0131lan bu avc\u0131 böcekler sayesinde zararl\u0131ya klasik yöntemlerle yok etmek için uygulanan ilaçlar kullan\u0131lmamaktad\u0131r. Her y\u0131l Tar\u0131m G\u0131da ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n denetimleri ve g\u0131da güvenli\u011fi belgelendirme kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan denetim ve analizlerde 211 parametrede ürünlerimiz kal\u0131nt\u0131s\u0131z olarak tescil edilerek, biyolojik mücadeledeki ba\u015far\u0131m\u0131z\u0131 resmi kanallarla ve belgelerle kan\u0131tlamaktay\u0131z” dedi.
\r\n\tPEST\u0130S\u0130T KALINTISI OLMADAN ÜRET\u0130M YAPIYORUZ
\r\n\tSerac\u0131l\u0131k sektöründe s\u0131k s\u0131k dile getirilen hormon uygulamas\u0131n\u0131n biyolojik mücadele ile çözüme kavu\u015ftu\u011funu ve dönüme bir kovan hesab\u0131 ile bambus ar\u0131s\u0131 kovanlar\u0131n\u0131n sera içine belli bir düzende yerle\u015ftirildi\u011fini söyleyen Budakl\u0131; “Hormonun çiçe\u011fin döllenmesi için yapt\u0131\u011f\u0131 bu görevi seram\u0131zda bambus ar\u0131lar\u0131 gerçekle\u015ftirmektedir. Canl\u0131 sava\u015f\u0131 sürdüren nesidiocoris tenius  böce\u011finin  yok edemedi\u011fi \u0131rklar için ise renk seçicili\u011fi olan sar\u0131 ve mavi tuzaklar belli uzunluk ve mesafelerde sera içine çekilerek böce\u011fin yap\u0131\u015fkan \u015feritlere yap\u0131\u015fmak suretiyle yok edilmesini sa\u011flamaktad\u0131r. Sultan Sera zirai ilaç, pestisit kal\u0131nt\u0131s\u0131 olmadan üretim yapman\u0131n gururunu ya\u015famaktad\u0131r. G\u0131da güvenli\u011fi ve insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 aç\u0131s\u0131ndan kalitesi yüksek üretimin arkas\u0131ndaki ba\u015far\u0131 entegre mücadele sayesindedir. Ürün ve üretim proseslerinin ba\u015far\u0131s\u0131 her biri farkl\u0131 konularda olmak üzere GLOBALGAP, \u0130TU, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 Standartlar\u0131 çerçevesinde belgelendirilmi\u015ftir. Eme\u011fi geçem tüm ekip arkada\u015flar\u0131ma te\u015fekkür ederim ”diyerek sözlerine son verdi.
\r\n\t <\/p>\r\n","keywords":"\u00dcRET\u0130M\u0130N DOSTU; B\u0130YOLOJ\u0130K M\u00dcCADELE","description":"\u00dcRET\u0130M\u0130N DOSTU; B\u0130YOLOJ\u0130K M\u00dcCADELE","langsTitle":{"tr":"\u00dcRET\u0130M\u0130N DOSTU; B\u0130YOLOJ\u0130K M\u00dcCADELE","en":"BIOLOGICAL CONTROL IN SULTAN SERA"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tTar\u0131msal üretimde kullan\u0131lan kimyasal ilaçlar, son y\u0131llardaki kanser oranlar\u0131n\u0131n ciddi art\u0131\u015f\u0131n\u0131n sebeplerinden biri olurken, kimyasal ilaçlamaya kar\u015f\u0131 biyolojik mücadeleyi seçen Sultan Sera Tesisi, üreticilere do\u011fal yöntemlerle üretimi öneriyor. Biyolojik ve Entegre mücadelede hangi a\u015famada olduklar\u0131n\u0131 dile getiren \u0130\u015fletme Müdürü Gaye Neslihan Budakl\u0131 konunun önemine de\u011findi.<\/p>\r\n

\r\n\tKimyasal ilaçlamada hem üreticilerin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ciddi \u015fekilde riske girdi\u011fini, hem de tüketicilerin kimyasal yöntemler kullan\u0131larak üretilen ürünleri tükettikleri zaman, fark\u0131nda olmadan sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 tehlikeye att\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Budakl\u0131; “Bilindi\u011fi gibi bitkiler ba\u015fta olmak üzere hayvanlar ve insanlara zarar veren organizmalara kar\u015f\u0131 kullan\u0131lan ilaçlar; insan ve hayvan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n tehdit edilmesi, g\u0131da maddelerindeki ilaç kal\u0131nt\u0131lar\u0131, do\u011fal dü\u015fmanlar\u0131n ve yaban hayat\u0131n öldürülmesi sonucu do\u011fal dengenin bozulmas\u0131, ana zararl\u0131 olmayan baz\u0131 potansiyel zararl\u0131lar\u0131n ana zararl\u0131 durumuna geçmesi, kültür bitkilerinde fitotoksiteye neden olmas\u0131, s\u0131k ve gereksiz ilaçlamalarla mücadele masraf\u0131n\u0131n artmas\u0131 ve hava–su-toprak kirlenmesi gibi birçok olumsuzluklar\u0131 ortaya ç\u0131karmaktad\u0131r. Bu olumsuzluklar\u0131 gidermek veya en aza indirmek için de kimyasal sava\u015f\u0131ma alternatif ça\u011fda\u015f, çevre dostu yöntemlere geçilmekte ve bu yöntemlerin en ba\u015f\u0131nda da biyolojik mücadele gelmektedir. ” dedi.
\r\n\tB\u0130YOLOJ\u0130K MÜCADELE DÜNYAYA YAYILIYOR
\r\n\tEntegre Mücadeleyle, Biyolojik Mücadelenin iç içe kavramlar oldu\u011funu söyleyen \u0130\u015fletme Müdürü; “Entegre mücadele, insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na ve do\u011faya zarar vermeden, zararl\u0131 popülasyonlar\u0131 ekonomik zarar e\u015fi\u011finin alt\u0131nda tutan ve tüm zararl\u0131 mücadele yöntemlerini kapsayan bir sistemdir. Biyolojik mücadele ise, entegre mücadelenin temelini olu\u015fturan, zararl\u0131 popülasyonlar\u0131n\u0131 minimum düzeyde tutmak amac\u0131yla, ajanlar olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z faydal\u0131 böceklerin ve akarlar\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131 içeren sistemdir. \u0130kisinin bir arada kullan\u0131lmas\u0131 en etkili yöntem olacakt\u0131r.2006 y\u0131l\u0131nda Avrupa’da ciddi bir \u015fok etkisi yaratan tar\u0131msal ürünlerdeki kal\u0131nt\u0131 problemi, biyolojik mücadeleye çok ciddi bir ivme kazand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Günümüzde g\u0131da güvenli\u011finin çok önemli hale gelmesi, her geçen gün biyolojik mücadele ile üretimin dünyan\u0131n her taraf\u0131na yay\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamaktad\u0131r. Örnek vermek gerekirse, \u015fu anda \u0130spanya’da üretilen biberlerin tamam\u0131 biyolojik mücadele ile üretilmektedir.” diye konu\u015ftu.
\r\n\tAVCI BÖCEKLER \u0130\u015e BA\u015eINDA
\r\n\tSultan Sera tesislerinin 2011 y\u0131l\u0131ndan beri be\u015f üretim sezonunda entegre ve biyolojik mücadeleyi sorunsuz bir \u015fekilde yürüterek üretim yapmay\u0131 ba\u015fard\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran ve her y\u0131l sezon ba\u015f\u0131nda Domates bitkisine zarar veren canl\u0131 ve organizmalara kar\u015f\u0131 dikim sonras\u0131 uygulanan nesidiocoris tenius  isimli böce\u011fin sera alan\u0131na  sal\u0131narak mücadelenin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 söyleyen Gaye Neslihan Budakl\u0131; “Bu böcek türü domates bitkisine zarar veren zararl\u0131lar\u0131n do\u011fal dü\u015fman\u0131 olup bu türlerin yumurtalar\u0131 ile beslenerek zararl\u0131y\u0131 bitki üzerinde yok etmektedir. Predatör olarak adland\u0131r\u0131lan bu avc\u0131 böcekler sayesinde zararl\u0131ya klasik yöntemlerle yok etmek için uygulanan ilaçlar kullan\u0131lmamaktad\u0131r. Her y\u0131l Tar\u0131m G\u0131da ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n denetimleri ve g\u0131da güvenli\u011fi belgelendirme kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan denetim ve analizlerde 211 parametrede ürünlerimiz kal\u0131nt\u0131s\u0131z olarak tescil edilerek, biyolojik mücadeledeki ba\u015far\u0131m\u0131z\u0131 resmi kanallarla ve belgelerle kan\u0131tlamaktay\u0131z” dedi.
\r\n\tPEST\u0130S\u0130T KALINTISI OLMADAN ÜRET\u0130M YAPIYORUZ
\r\n\tSerac\u0131l\u0131k sektöründe s\u0131k s\u0131k dile getirilen hormon uygulamas\u0131n\u0131n biyolojik mücadele ile çözüme kavu\u015ftu\u011funu ve dönüme bir kovan hesab\u0131 ile bambus ar\u0131s\u0131 kovanlar\u0131n\u0131n sera içine belli bir düzende yerle\u015ftirildi\u011fini söyleyen Budakl\u0131; “Hormonun çiçe\u011fin döllenmesi için yapt\u0131\u011f\u0131 bu görevi seram\u0131zda bambus ar\u0131lar\u0131 gerçekle\u015ftirmektedir. Canl\u0131 sava\u015f\u0131 sürdüren nesidiocoris tenius  böce\u011finin  yok edemedi\u011fi \u0131rklar için ise renk seçicili\u011fi olan sar\u0131 ve mavi tuzaklar belli uzunluk ve mesafelerde sera içine çekilerek böce\u011fin yap\u0131\u015fkan \u015feritlere yap\u0131\u015fmak suretiyle yok edilmesini sa\u011flamaktad\u0131r. Sultan Sera zirai ilaç, pestisit kal\u0131nt\u0131s\u0131 olmadan üretim yapman\u0131n gururunu ya\u015famaktad\u0131r. G\u0131da güvenli\u011fi ve insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 aç\u0131s\u0131ndan kalitesi yüksek üretimin arkas\u0131ndaki ba\u015far\u0131 entegre mücadele sayesindedir. Ürün ve üretim proseslerinin ba\u015far\u0131s\u0131 her biri farkl\u0131 konularda olmak üzere GLOBALGAP, \u0130TU, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 Standartlar\u0131 çerçevesinde belgelendirilmi\u015ftir. Eme\u011fi geçem tüm ekip arkada\u015flar\u0131ma te\u015fekkür ederim ”diyerek sözlerine son verdi.
\r\n\t <\/p>\r\n","en":"

\r\n\tWhile chemicals used in agricultural production cause a serious increase in cancer rates in recent years, Sultan Sera Greenhouse Facility has chosen biological control against use of pesticides and they suggest agricultural production by natural methods. Gaye Neslihan Budakl\u0131, the Operating Manager emphasized on the importance of the subject, making explanations about their current status in biological and integrated control.<\/p>\r\n

\r\n\tStating that the use of agricultural pesticides unwittingly poses a serious health risk both for producers and for consumers who eat the products produced by use of chemical methods, Budakl\u0131 said: "As we all know, chemicals used against organisms which are harmful primarily for plants, animals and people lead to a large number of unfavorable consequences such as the risk they cause on human and animal health, pesticide residues in food, the loss of natural balance due to destruction of natural antagonists and wildlife, transformation of certain potential pests into prevalent pests, phytotoxicity they cause on cultivated plants, increased costs of pest control with frequent and unnecessary application of pesticides, and air- water- soil pollution. To eliminate or minimize these problems, modern and eco-friendly alternatives of chemicals are being adopted, primarily including biological control".
\r\n\tBIOLOGICAL CONTROL IS BECOMIWNG WIDESPREAD ALL OVER THE WORLD
\r\n\tThe Operating Manager pointed out to the interrelation of Integrated Control and Biological Control, noting that: "Integrated control is a system which keeps harmful populations below the threshold of economic loss without causing harm on human health and nature, and which covers all pest control methods. Biological control, on the other hand, is a system which constitutes the basis of integrated control and involves use of beneficial insects and mites which we call as agents in order to keep pest populations at a minimum level. These two systems will be the most effective when used as a combination. The pesticide residue problem which caused a serious shock in Europe in 2006 has paved the way for biological control. The recently rising importance of food safety has been increasingly promoting agricultural production by means of biological control all over the world. As an example, the entire pepper production in Spain currently involves biological control method."
\r\n\tPREDATOR INSECTS ON THE GO
\r\n\tGaye Neslihan Budakl\u0131 reported that Sultan Sera greenhouse facilities have achieved agricultural production through a successful application of integrated and biological control in five production seasons since 2011 and the biological control is applied at the beginning of the season every year, by releasing an insect called nesidiocoris tenius to the greenhouse environment after planting against organisms causing harm on Tomato plant, and added: "This species is a natural antagonist of pests harming tomato plant; the insect feeds itself with eggs of pests and destroys them on the plant. Thanks to these predator insects, pesticides applied to destroy pests with conventional methods are not used anymore. We demonstrate our success in biological control through official bodies and certificates given in 211 parameters each year after audits and analyses by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock and food safety certification bodies."
\r\n\t
\r\n\tWE PERFORM PRODUCTION WITH ZERO PESTICIDE RESIDUE
\r\n\tMentioning that the issue of hormone application which is a highly controversial topic in greenhouse industry has been solved by biological control involving placement of bumblebees in a certain order within the greenhouse area, one hive per decare, Budakl\u0131 also stated as follows: "Bumblebees have replaced hormones to fulfill the function of fertilizing plants in our greenhouse. For species that cannot be destroyed by the predator insect nesidiocoris tenius, sticky traps in yellow and blue colors are placed in the greenhouse at a certain length and distance, attracting and destroying insects. Sultan Sera is proud of performing agricultural production with zero chemical \/ pesticide residue. The high-quality production in terms of food safety and human health points out to the success of integrated pest control. The success of our products and production processes is certified in frame of GLOBALGAP, \u0130TU, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 Standards. I thank all my colleagues for their efforts."
\r\n\t <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"\u00dcRET\u0130M\u0130N DOSTU; B\u0130YOLOJ\u0130K M\u00dcCADELE","en":"BIOLOGICAL CONTROL IN SULTAN SERA"},"langsDescription":{"tr":"\u00dcRET\u0130M\u0130N DOSTU; B\u0130YOLOJ\u0130K M\u00dcCADELE","en":"BIOLOGICAL CONTROL IN SULTAN SERA"},"catTitle":"Bas\u0131nda Sultan Sera","cats":[{"id":"71","parent_id":"0","title":"Kurumsal","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/kurumsal-7\/654","seoTitle":"kurumsal-7"},{"id":"78","parent_id":"71","title":"Bas\u0131nda Sultan Sera","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/basinda-sultan-sera\/660","seoTitle":"basinda-sultan-sera"}],"catsSorted":[{"id":"78","parent_id":"71","title":"Bas\u0131nda Sultan Sera","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/basinda-sultan-sera\/660","seoTitle":"basinda-sultan-sera"},{"id":"71","parent_id":"0","title":"Kurumsal","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/kurumsal-7\/654","seoTitle":"kurumsal-7"}],"type":"6","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.sultansera.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"0000-00-00 00:00:00","updated":"2017-09-21 14:17:20","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"1356","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/thumb\/image5775119e10e46.jpg","normalImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/normal\/image5775119e10e46.jpg","bigImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/big\/image5775119e10e46.jpg","orgImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/original\/image5775119e10e46.jpg","smallImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/small\/image5775119e10e46.jpg","fileName":"image5775119e10e46.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1356","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/thumb\/image5775119e10e46.jpg","normalImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/normal\/image5775119e10e46.jpg","bigImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/big\/image5775119e10e46.jpg","orgImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/original\/image5775119e10e46.jpg","smallImage":"http:\/\/www.sultansera.com.tr\/upload\/small\/image5775119e10e46.jpg","fileName":"image5775119e10e46.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":null,"website":null,"email":null,"phone":null,"fax":null,"coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-sultan-sera\/kurumsal-7"}}